Miljöpolicy

Ingår i Livrustning AB:s systematiska arbetsmiljöarbete

 

Målet med miljöarbetet

Det övergripande målet med miljöarbetet är att främja god hälsa och verka för en hälsosam miljö.

 

Genomförande

Miljölagstiftningen, Miljöbalken 2 kapitel om allmänna hänsynsregler, utgör grunden i arbetet. Vi ska förebygga föroreningar, hushålla med råvaror och minimera användning av energi och vatten i enlighet med Miljöbalkens Försiktighetsprincip 3§, Kretsloppsprincipen 5§ och Produktvalsregeln 6§. Exempel på miljöåtgärder: Instruktören åker vanligtvis till kunden för att utbilda kursdeltagarna istället för att alla kursdeltagare kommer till våra lokaler. Instruktören ska välja det miljömässigt bästa alternativet för transport av utrustning och sig själv. Utrustning som t.ex.  hjärtstartare levereras direkt från generalagenten så att fraktens miljöpåverkan minskas. Vi ska fortlöpande utveckla miljökompetensen hos alla anställda och underkonsulter.

 

Livrustning AB har skriftliga rutiner angående

 

  • Inköp och produktval

  • Hantering av smittförande avfall/gods

  • Användning av kemiska produkter


Dokumentation

Rutiner och arbetsmaterial för Livrustnings miljöarbete finns.

 

Ansvar

VD är ytterst miljöansvarig