top of page

Miljöpolicy

Ingår i Livrustning AB:s systematiska arbetsmiljöarbete

 

Målet med miljöarbetet

Det övergripande målet med miljöarbetet är att främja god hälsa och verka för en hälsosam miljö.

 

Genomförande

Miljölagstiftningen, Miljöbalken 2 kapitel om allmänna hänsynsregler, utgör grunden i arbetet. Vi ska förebygga föroreningar, hushålla med råvaror och minimera användning av energi och vatten i enlighet med Miljöbalkens Försiktighetsprincip 3§, Kretsloppsprincipen 5§ och Produktvalsregeln 6§. Exempel på miljöåtgärder: Instruktören åker vanligtvis till kunden för att utbilda kursdeltagarna istället för att alla kursdeltagare kommer till våra lokaler. Instruktören ska välja det miljömässigt bästa alternativet för transport av utrustning och sig själv. I Stockholmsområdet används el-bil och i övriga landet så samarbetar vi med lokala instruktörer så att de har kort avstånd till utbildningsplatsen.  Livrustning AB har tillsammans med utbildningsföretaget Nice To Be Alive AB utvecklat det nya miljösmarta utbildningsformatet eHLR för minska möjliga påverkan på miljön.  Utrustning som t.ex.  hjärtstartare levereras direkt från generalagenten så att fraktens miljöpåverkan minskas. Vi ska fortlöpande utveckla miljökompetensen hos alla anställda och underkonsulter.

 

Livrustning AB har skriftliga rutiner angående

 

  • Inköp och produktval

  • Hantering av smittförande avfall/gods

  • Användning av kemiska produkter

 

Livrustning är medlem i Miljö och Klimatpakten - Ett klimatnätverk från Stockholms stad förminskad klimatpåverkan.


Dokumentation

Rutiner och arbetsmaterial för Livrustnings miljöarbete finns.

 

Ansvar

VD är ytterst miljöansvarig

Medlem i klimatpakten.jpg
bottom of page